VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN, TẢN NHIỆT, CHỊU NHIỆT KAPTON

Màng Phim Cách Điện Kapton

Phim polyimide cách điện Kapton MT+

Màng Phim Cách Điện Kapton

Phim polyimide cách điện Kapton HNCall Now Button