Phim khô cảm quang dòng MultiMaster (Nhiều lớp)

Chỉ một lựa chọn cho tất cả các nhu cầu chế tạo của bạn giúp loại bỏ khâu thay đổi nguyên vật liệu, nên dây chuyền sản xuất sẽ hạn chế bị ngưng trệ. Một lựa chọn cho mọi nhu cầu của bạn cũng giúp hạn chế hàng tồn kho.

Call Now Button