Riston® MultiMaster Series Dry Film Photoresist

Đơn giản hóa mục đích sản xuất

Sản xuất PCB là quá trình phức tạp. Mọi thứ có thể được làm để đơn giản hóa quá trình để làm tăng hoạt động toàn bộ.

Loại này đơn giản trong hoạt động sản xuất bằng cách loại bỏ nhu cầu về các film khác nhau trong dây chuyền sản xuất. Có một loại cảm quang cho nhu cầu sản xuất giúp loại bỏ nhu cầu thay đổi thường xuyên, giảm thời gian chết. Một loại cảm quang cho tất cả các nhu cầu sẽ giảm lượng tồn kho.

Call Now Button