Màng phim Polyimide Kapton FPC(15361)

Màng phim polyimide Kapton FPC được xử lý trên hai mặt và đồng thời có sự cân bằng tuyệt đối về các đặc tính lý,hóa, điện đo  trên cùng một khoảng nhiệt rộng

Call Now Button