Màng phim cách điện Kapton FN

Màng phim cách điện Kapton FN là một màng phim có ứng dụng mục đích chung như màng nhựa Kapton HN,nó  được tráng dính hay mạ gia công  trên một  hay trên cả hai mặt bằng Teflon FEP fluoropolymer

Call Now Button